Правна информация

Термини и дефиниции

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес (пример: www.magicweb.org), достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва даден уебсайт. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на даден уебсайт, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL, PHISHING), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Правила за ползване

 1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта www.magicweb.org, наричано по - долу "Уебсайт" Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.
 2. Личната информация (личните данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана единствено от МеджикУеб.орг ООД в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.
  1. МеджикУеб.орг ООД ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте.
  2. МеджикУеб.орг ООД ще използва предоставената от Вас лична информация с цел да разберем по-добре Вашите нужди и желания, и съответно да подобрим нашите продукти и услуги; да се свържем с Вас (или друга трета страна от наше име), във връзка с промоция или игра, както и за да Ви предоставим поискана от Вас информация.
  3. МеджикУеб.орг ООД може автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събира техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не е лична (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт и др.).
 3. Собственост над Съдържанието - Съдържанието на Уебсайта е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание без писменото разрешение на МеджикУеб.орг ООД, е изрично забранено.
 4. Използване на Уебсайта - МеджикУеб.орг ООД разрешава да използвате Уебсайта, както следва:
  1. Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
  2. не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на МеджикУеб.орг ООД;
  3. забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на МеджикУеб.орг ООД;
  4. забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
  5. МеджикУеб.орг ООД има право да заличи регистрацията Ви в Уебсайта, в случай че е получило уведомление за нарушения и действия, които се определят като Злоумишлени.
  6. При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията към нас.
 5. Отговорност
  1. МеджикУеб.орг ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
  2. МеджикУеб.орг ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има препратки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
  3. МеджикУеб.орг ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта, и не носи отговорност за такова съдържание. МеджикУеб.орг ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.
  4. МеджикУеб.орг ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен Уебсайта.
  5. МеджикУеб.орг ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта.
 6. Промяна на УсловиятаМеджикУеб.орг ООД си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.
 7. Приложимо право - За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.