Новини

Работим по програмите под редакциите на Е. Русинова и колектив, Н. Витанова и колектив и Програмата за подготвителна група. В детското заведение често се организират външни и вътрешни квалификационни курсове за общината и региона.

В своята почти 60 годишна история заведението е получавало доста награди във връзка с добрата възпитателна дейност. ДЗ има изградени традиции по отношение на взаимодействието между ДЗ, семейството и училището.

Перспективите на нашата работа са насочени преди всичко към усъвършенстване на педагогическата дейност, активиране и актуализиране на педагогическото взаимодействие между образователните структури, осъвременяване на материално-техническата база.

Кулинарно шоу

История на ДГ "Изгрев"

През 1945 г. в града започва строеж на специална сграда за детска градина и завършва през 1948 г. Официално детската градина е открита на 19.09.1949 г. и стартира с 3 групи с директор Гинка Шишиджиева. От 1953 г. директор е Люба Лазарова и това е времето за благоустрояването на двора и обогатяване на материално - техническата база.

През 1972/73 г. започва строеж на пристройка към основаната сграда с цел увеличаване броя на групите на 6 бр. След пенсиониране на Люба Лазарова директор на ДГ е Райна Вълкова , а до края на 1992 г. е Атанаска Димитрова. До 1993/94 г. в детското заведение са оформени 8 възрастови групи деца, като 2 от тях са във филиал. От м. януари 1993 до м. август  2011г. директор на детската градина е Стоянка В. Димитрова - магистър и с ІІ ПКС.

От м.август 2011 г.директор на ДГ"Изгрев" е Ренета Русинова - магистър ПУП.

От 1994 г. до 2004 г. в детската градина настъпват кадрови промени, породени от намаляване на раждаемостта в града. През 2005 г. детската градина е преобразувана от ЦДГ в ОДЗ - на 18 май се открива една група детска ясла, а през 2007 г. се открива и една група към детската градина. Детското заведение разполага с двор на площ от 2200 кв. м. и сграда от 800 кв. м., 6 бр. занимални и 6 бр.спални, кухненски блок, физкултурен салон и медицински кабинет.

През 2004 г. ДГ е включена в проект "Красива България" като за целта се подмени дограмата с алуминиева, извърши основен ремонт на покрива. През 2009/2010 г. ДЗ е включено в Оперативна програма "Регионално развитие". Проект "Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера". До момента детското заведение е единствената в града с най-много групи и с добри условия за отглеждане и възпитаване на деца.

От 01.01.2010 г. ДЗ премина на делегиран бюджет, със счетоводител Виолетка Андреева. ДЗ "Изгрев" е детско заведение с утвърдени традиции с натрупан педагогически опит, с професионално подготвени кадри. В момента в заведението работят 27 ч. персонал: 11 - педагогически, 3 бр.медицински и 13 обслужващ персонал.